תקנון החוג לרפואת אורחות חיים

1. מטרת החוג

קידום אורח חיים בריא ככלי להגברת שליטה על הבריאות ועל טיפול וניהול מחלות

2. יחסי גומלין עם איגוד רופאי המשפחה

 • החוג יפעל כחלק מאיגוד רופאי המשפחה וימלא אחר תקנון האיגוד ותקנון הר"י. כל החלטה או פעולה של החוג שאינה מתיישבת או סותרת את החלטותיהם או פעולותיהם של האיגוד לרפואת משפחה או של הר"י - בטלה מעיקרה.
 • פעילויות כגון כנסים, קורסים, ניירות עמדה וכו' יהיו מתואמים עם ועד האיגוד.
 • שמו של החוג בכל מסמך רשמי, הנחיה קלינית, נייר עמדה, הזמנה לכנס מדעי וכיו"ב פרסומים מטעמו, יכלול את שם האיגוד בצורה מפורשת.
 • פעילויות האיגוד בתחום אורחות חיים יופנו לועד החוג אשר ימנה אחראים מבין חברי ועד החוג לביצוע המשימה.
 • האיגוד יפנה משאבים לפעילות החוג בניהול גזבר האיגוד ובחתימת מורשה חתימה של האיגוד. החלטות כספיות יהיו כפופות לאישור וועד האיגוד.

3. פעילות החוג

 • קידום מעמדו ותפיסת תפקידו של רופא המשפחה כמוביל תחום בריאות ורפואת אורחות חיים בקהילה.
 • קידום המרפאות בקהילה כמובילות אורח חיים בריא ככלי למניעת תחלואה ולטיפול וניהול מחלות.
 • שיפור עמדות, ידע והתנהגות בריאות של רופאים וצוות רפואי.
 • ארגון פעולות הוראה, הדרכה וכנסים בנושאי בריאות ורפואת אורחות חיים.
 • מיצוב תפיסה הציבורית כי אורח חיים בריא הינו בסיס לחיים מאוזנים, בריאים ומאושרים.
 • יצירת קשרים וגיוס גורמים קהילתיים וממשלתיים לקידום אורח חיים בריא.
 • שיתופי פעולה עם ארגונים בעלי מטרות דומות (עישון, ספורט, תזונה וכיו"ב) בארץ ובעולם.
 • קידום מחקרים בתחום אורחות החיים.
 • הקמת מרכז ידע מקצועי ומהימן לתחומי אורחות החיים בקהילה.
 • הובלה ושותפות בפרויקטים לקידום בריאות אוכלוסיית ישראל.
 • קידום ושילוב רפואת אורחות חיים בסילבוס בתי ספר לרפואה ותוכניות התמחות שונות.
 • פיתוח מסלולים מוכרים לרפואת אורחות חיים כלימודי תעודה ו/או כהתמחות על.

4. חברות בחוג

 • חבר מן המניין בחוג יכול להימנות כל מי שהוא חבר מן המניין באיגוד רופאי המשפחה.
 • חברים לא מן המניין בחוג יכולים להיות חברים שלא מן המניין באיגוד רופאי המשפחה, חברי הר"י שאינם חברים באיגוד רופאי המשפחה וכן בעלי מקצועות הקשורים בפעילות החוג כגון דיאטניות, פעילי בריאות הציבור וכד שאינם חברים בהר"י ובלבד שירשמו כחברים בחוג.
 • החברות בחוג אינה כרוכה בתשלום.
 • הקבלה כחבר בחוג מותנת במילוי שאלון ואישור ועד החוג.
 • כל חבר בחוג הינו בעל זכות הצבעה.
 • הפסקת חברות בחוג תהיה לפי בקשת החבר או אם שוכנע הועד כי החבר פעל בניגוד למדיניות החוג או החלטותיו או גרם לו נזק או הורשע בדין בעבירה שיש עמה קלון בבית משפט מוסמך או בועדת האתיקה של הר"י, בכפוף לזכות שימוע ולזכות ערעור לועדת הביקורת של האיגוד.

5. מוסדות החוג

 • ועד החוג יכלול 7 חברים: יו"ר החוג ו-6 חברים נוספים מתוך חברי החוג. בעלי התפקידים בחוג חבים בחובת זהירות ובחובת אמונים כלפי החוג, איגוד רופאי המשפחה והר"י.
 • יו"ר חוג יכול להתמנות רק חבר מן המניין באיגוד רופאי המשפחה.
 • ועדות החוג – יוקמו מתוך חברי החוג מן המניין ושלא מן המניין על מנת לקדם נושאים שונים הקשורים למהות פעילות החוג.
 • החלטות בנוגע לפעילויות החוג, הוצאת כספים (בכפוף לאישור ועד איגוד רופאי המשפחה), ניירות עמדה וכיו"ב יתקבלו עפ"י דעת הרוב של ועד החוג.
 • יו"ר החוג והועד יבחרו אחת לשנתיים במסגרת אספת מליאת החוג מתוך רשימת מועמדים שתורכב לאחר הפצת קול קורא לחברי החוג לפחות חודשיים לפני האסיפה ותושלם לכל המאוחר חודש לפני האסיפה. הבחירות יעשו בכל פורום שיהיה באספה החל משעה ממועד תחילתה.
 • מליאת החוג כוללת את כלל החברים הרשומים בחוג.
 • ועד מייסד: עד לארגון רשימת חברי החוג וכינוס אסיפת מליאה יכהנו בתפקידי יו"ר וחברי ועד החברים המייסדים.

LIFESTYLE IS MEDICINE